Onmiddelijke schorsing van gezondheids- zorgberoeps- beoefenaars

Op de Ministerraad van 18 oktober 2013 heeft de regering op voorstel van minister Onkelinx een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een procedure tot spoedschorsing invoert voor gezondheidszorgberoepsbeoefenaars die een bedreiging vormen voor het leven van de patiënt. 

De bedoeling is om op dringende wijze en op korte termijn de activiteiten van een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar die een ernstig risico vorm voor de volksgezondheid of de fysieke integriteit van patiënten te schorsen. Nu laten de bestaande deontologische en gerechtelijke procedures niet toe om aan die noodzaak te beantwoorden. Het voorontwerp heeft betrekking op het geheel van gezondheidszorgberoepsbeoefenaars (artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici en zorgkundigen). Ook de toepassing van de procedure op de niet-conventionele praktijken wordt voorzien. 

De minister voorziet twee procedures die gevoerd zullen worden voor de provinciale geneeskundige commissies: vooreerst een uiterst spoedeisende schorsingsprocedure die enkel kan voor een periode van 8 dagen, bij een imminent ernstig risico voor de volksgezondheid of de fysieke integriteit van de patiënten. De beslissing zal worden genomen zonder de betrokkene vooraf te horen. Vervolgens een „gewone? spoedeisende schorsing op grond van een ernstig vermoeden dat de fysieke integriteit van de patiënten gevaar loopt. Deze schorsing blijft geldig zolang de redenen die hem hebben verantwoord blijven bestaan. De rechtsgang zal volledig tegensprekelijk verlopen en de gezondheidszorgberoepsbeoefenaar zal zich door een raadsman kunnen laten bijstaan. 

Nieuwe regel- geving om vervalsing van genees- middelen tegen te gaan

Het K.B. van 19 september 2013, dat in werking is getreden op 6 oktober 2013, wijzigt grondig het K.B. van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Het K.B. kadert in de strijd tegen de vervalsing van geneesmiddelen en is voor een deel een omzetting van Richtlijn 2011/62 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Voortaan moet de aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het in de handel brengen een schriftelijke bevestiging te bevatten dat de fabrikant van het geneesmiddel heeft gecontroleerd of de fabrikant van de actieve substantie de beginselen en richtsnoeren heeft nageleefd door bepaalde controles uit te voeren.

Houders van een vergunning voor de vervaardiging dienen voortaan de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij de vervaardiging van geneesmiddelen na te leven. Ze mogen uitsluitend actieve substanties gebruiken die vervaardigd zijn overeenkomstig goede praktijken bij de vervaardiging van actieve substanties en verdeeld overeenkomstig de goede praktijken bij de distributie van actieve substanties. Houders van een vergunning voor de vervaardiging moeten bovendien het FAGG en de houder van de vergunning voor het in de hand brengen onmiddellijk in te lichten als zij informatie verkrijgen dat geneesmiddelen die onder hun vergunning voor vervaardiging vallen, daadwerkelijk of vermoedelijk worden vervalst.

Ook voor de houder van een vergunning voor groothandel zijn er nieuwe verplichtingen. Hij dient voor elke transactie de datum, naam van het geneesmiddel, hoeveelheid, naam en adres van de leverancier of de ontvanger en het partijnummer van het geneesmiddel bij te houden. Ook dient hij een kwaliteitssysteem bij te houden waarin verantwoordelijkheden, procedures en risicobeheersmaatregelen voor zijn activiteiten zijn vastgelegd. Tot slot dient hij het FAGG en de houder van de vergunning voor het in de handel brengen onmiddellijk te informeren over geneesmiddelen die hij ontvangt of aangeboden krijgt en die hij identificeert als zijnde vervalste geneesmiddelen of waarvan hij vermoedt dat het vervalste geneesmiddelen zijn.

Het nieuwe K.B. introduceert een nieuw hoofdstuk inzake bemiddeling in geneesmiddelen. Een “bemiddelaar” wordt gedefinieerd als een persoon die betrokken is bij activiteiten in verband met de verkoop of aankoop van geneesmiddelen, uitgezonderd groothandel, waarbij geen sprake is van fysieke omgang met de geneesmiddelen en die bestaat in het onafhankelijk namens een andere natuurlijke of rechtspersoon onderhandelen. Het nieuwe K.B. bepaalt welke gegevens in België gevestigde bemiddelaars bij hun aanvraag tot registratie dienen te voegen en aan welke voorwaarden zij dienen te voldoen om hun activiteiten uit te oefenen.

De vergunning- en registratiehouders en personen gemachtigd om geneesmiddelen af te leveren aan het publiek zijn er toe gehouden om onmiddellijk vermoedelijk vervalste geneesmiddelen of vermoedelijke kwaliteitsgebreken van geneesmiddelen aan het FAGG te melden.

De nieuwe Bijlage V bij het K.B. van 19 september 2003 bevat de nieuwe richtsnoeren inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen.

Eenzelfde product kan in één lidstaat een genees- middel zijn en in een andere lidstaat een medisch hulpmiddel

Tot in 2008 werd het product Gynocaps in Finland gekwalificeerd als medisch hulpmiddel krachtens Richtlijn 93/42/EEG (hierna: Richtlijn medische hulpmiddelen) en werd het met een EG-markering in de handel gebracht. Tot op vandaag wordt dit product nog steeds gekwalificeerd als medisch hulpmiddel in sommige lidstaten. Toen echter bleek dat een product vergelijkbaar met Gynocaps in Finland als geneesmiddel in de handel werd gebracht, besloot het Finse Nationaal Agentschap voor geneesmiddelen dat Gynocaps wegens de samenstelling en het werkingsmechanisme ervan ook een preparaat was dat als geneesmiddel in de zin van Richtlijn 2001/83 (hierna: Geneesmiddelenrichtlijn) kon worden gebruikt en werd het gekwalificeerd als geneesmiddel. Bijgevolg was vanaf dan een vergunning voor het in de handel brengen van Gynocaps vereist.

Laboratoires Lyocentre, de Franse vennootschap die Gynocaps produceert, besloot deze beslissing te betwisten voor de administratieve rechtbank van Helsinki. De vordering werd evenwel afgewezen. Vervolgens besloot Laboratoires Lyocentre om hoger beroep in te stellen tegen deze beslissing bij het hoogste administratieve gerechtshof in Finland. Dit Hof besloot om de behandeling van de zaak te schorsen en om drie prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie sprak zich uit over deze vragen in een arrest van 3 oktober 2013.

Vooreerst vroeg het Finse Hof aan het Hof van Justitie of het feit dat een product in de ene lidstaat ingedeeld is als medisch hulpmiddel met EG-markering eraan in de weg staat dat een andere lidstaat ditzelfde product indeelt als geneesmiddel wegens het farmacologische, immunologische of metabolische effect ervan.

Het Hof oordeelde dat de omstandigheid dat een product in de ene lidstaat als medisch hulpmiddel is gekwalificeerd geen beletsel vormt voor de kwalificatie van dit product als geneesmiddel in een andere lidstaat, wanneer het de kenmerken daarvan vertoont. Dergelijke verschillen in kwalificatie zijn volgens het Hof immers moeilijk te vermijden, zolang er geen volledige harmonisatie is. Bovendien kunnen asymmetrieën in wetenschappelijke informatie, nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen of uiteenlopende beoordelingen van risico?s voor de menselijke gezondheid en het gewenste beschermingsniveau dergelijke verschillen in de lidstaten in de indeling van producten verklaren.

Ten tweede vroeg het Finse Hof of een lidstaat die een product, dat reeds ingedeeld wordt als medisch hulpmiddel met EG-markering in een andere lidstaat, wil kwalificeren als geneesmiddel, de procedure van de artikelen 8 (vrijwaringsclausule) of 18 (onrechtmatig aangebrachte EG-markeringen) van de Richtlijn medische hulpmiddelen moet toepassen vooraleer de indelingsprocedure van de Geneesmiddelenrichtlijn toe te passen. Het Hof beantwoordde deze vraag in de positieve zin.

Ten derde vroeg het Finse Hof of de beslissing om een product te herkwalificeren als geneesmiddel ingegeven kan zijn door de omstandigheid dat een ander product in dezelfde lidstaat reeds als geneesmiddel in de handel is gebracht. Het Hof oordeelt hier dat indien dat product eenzelfde bestanddeel gemeen heeft en hetzelfde werkingsmechanisme heeft, het in beginsel als geneesmiddel in de handel moet worden gebracht, tenzij de verwijzende rechter oordeelt dat een ander uit het oogpunt van artikel 1, lid 2, sub a van de Richtlijn medische hulpmiddelen relevant kenmerk dat eigen is aan een dergelijk product vereist dat dit product als medisch hulpmiddel wordt aangemerkt en in de handel wordt gebracht.

Dit arrest van het Hof van Justitie heeft in ieder geval twee belangrijke gevolgen voor de bedrijven die producten verkopen die zich op de scheidslijn bevinden van de kwalificatie als medisch hulpmiddel dan wel als geneesmiddel en waarvan de producten momenteel als medisch hulpmiddel worden gekwalificeerd. Enerzijds moeten die bedrijven zich erop voorzien dat ze soms een vergunning voor het in de handel brengen van deze producten zullen moeten verkrijgen overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake geneesmiddelen. Daarnaast zullen in verschillende lidstaten verschillende wet- en regelgeving inzake terugbetaling, publiciteit, etc. van toepassing kunnen zijn


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap