Nieuwe erkennings- procedures voor gezondheids- voorzieningen in Vlaamse Gemeenschap - Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014

Eén procedurebesluit voor de erkenning van gezondheidszorgvoorzieningen

Op 7 september 2014 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidsvoorzieningen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2014, in werking getreden. Dit besluit regelt de procedure die gevolgd moet worden voor de erkenning van gezondheidszorgvoorzieningen. In tegenstellig tot vroeger zijn die procedureregels niet langer verspreid over verschillende besluiten. Het besluit bevat de procedureregels voor de erkenning van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, onderdelen van ziekenhuizen en samenwerkingsvormen van ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. 

Algemene ziekenhuizen: erkenning van onbepaalde duur

In tegenstelling tot vroeger voorziet het nieuwe Besluit in een erkenning van algemene ziekenhuizen, van hun ziekenhuisonderdelen en van hun ziekenhuisdiensten voor onbepaalde duur. Dit is tevens het geval voor samenwerkingsvormen die exclusief betrekking hebben op algemene ziekenhuizen en samenwerkingsvormen tussen algemene ziekenhuizen enerzijds en psychiatrische ziekenhuizen anderzijds.

Psychiatrische ziekenhuizen: erkenning voor maximaal zes jaar

Voor psychiatrische ziekenhuizen, hun ziekenhuisdiensten, hun ziekenhuis-onderdelen en samenwerkingsvormen tussen psychiatrische ziekenhuizen wordt een erkenning toegekend voor maximaal zes jaar.

Overgangsmaatregelen

Hangende erkenningsprocedures

De procedures voor de erkenning die hangende waren op 7 september 2014, worden verder afgehandeld volgens de procedures voorzien in dit nieuwe besluit, behalve als al een definitief advies geformuleerd is door de bevoegde adviesorganen volgens de procedure die vóór 7 september 2014 van toepassing was. In dat geval wordt het dossier verder afgehandeld volgens de vorige procedureregels.

Erkenning van rust- en verzorgingstehuizen

De rust- en verzorgingstehuizen die op 1 oktober 2011 erkend waren, blijven tot en met 31 december 2014 verder erkend volgens de regels die vóór 1 oktober 2011 van toepassing waren, tenzij hun erkenning voordien afloopt of wordt ingetrokken. De rust- en verzorgingstehuizen waarvan de erkenning afloopt vóór 31 december 2014 kunnen een erkenning van onbepaalde duur vragen volgens de regels voor de verlenging van de erkenning, die vóór 1 oktober 2011 van toepassing waren.

Erkenning van ziekenhuizen

De ziekenhuizen die op 7 september 2014 erkend zijn, blijven tot en met 31 december 2017 verder erkend volgens de regels die vóór 7 september 2014 van toepassing waren, tenzij hun erkenning voordien afloopt of wordt ingetrokken. Die ziekenhuizen kunnen op zijn vroegst drie maanden voor hun erkenning afloopt een erkenning van onbepaalde duur aan het agentschap vragen.

Ze voegen bij die aanvraag een ondertekend en gedateerd brandveiligheidsattest.

De ziekenhuizen waarvan de erkenning op 7 september 2014 verlopen is, en waarvan de erkenning van rechtswege is verlengd, vragen binnen een maand na 7 september 2014 een erkenning van onbepaalde duur aan bij het agentschap. Die ziekenhuizen voegen bij hun aanvraag een ondertekend en gedateerd brandveiligheidsattest. Twee maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het attest bezorgt de beheersinstantie van het ziekenhuis aan het agentschap een nieuw ondertekend en gedateerd brandveiligheidsattest van de burgemeester van de gemeente waar het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst ligt. Uit dat attest moet blijken dat er is voldaan aan de brandveiligheidsnormen. Het attest wordt opgemaakt nadat de bevoegde brandweerdienst verslag heeft uitgebracht over de brandveiligheid van de voorziening.

Terugbetalings-regels implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Op 1 juli 2014 verscheen in het Belgisch Staatsbled het KB van 25 juni 2014. Het KB voert de artikelen 35septies/1 e.v. uit van de G.V.U. wet die in onze nieuwsbrief van mei 2014 reeds ter sprake kwamen.

Dit KB is tot op zekere hoogte geïnspireerd op de terugbetalingsregels voor geneesmiddelen, al bevat het een aantal belangrijke verschillen. Indien er geen gemotiveerd definitief voorstel is van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten binnen de 180 dagen en indien de Minister evenmin een gemotiveerde beslissing neemt binnen de 60 dagen (na die termijn van 180 dagen), dan wordt de aanvraag tot opname geacht te zijn aanvaard. Maar, voor tal van producten is voorzien in een niet-termijn gebonden procedure. Het betreft hulpmiddelen voor niet-langdurend gebruik met een aangetoonde meerwaarde tegenover bestaande therapeutische alternatieven en hulpmiddelen waarvoor geen enkele verstrekking opgenomen in de lijst een passende omschrijving geeft. 

Indien voor de vergoeding van het medische hupmiddel gezondheidsgegevens moeten worden geregistreerd, dan zal het RIZIV optreden als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de privacywetgeving. De modaliteiten en termijnen voor de bewaring van de gezondheidsgegevens in functie van de finaliteiten is evenwel onderworpen aan een machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid.

Bij het KB is een lijst gevoegd (de bijlage 1) van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen bedoeld in art. 35septies/1, § 1 GVYU-wet alsook een nominatieve lijst (bijlage 2) van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen gekoppeld aan een verstrekking uit de lijst. Die nominatieve lijst omvat de individuele hulpmiddelen van de aanvragers en de verdelers met evt. feitelijke gegevens van het hulpmiddel.

Aanvragers die een aanvraag tot aanpassing van de lijst of van de nominatieve lijst indient kunnen van zodra zij een prijs voor het hulpmiddel bij de FOD Economie hebben ingediend een aanvraag tot aanpassing van de lijst indienen. 

Bij de beslissing rond de aanvraag tot aanpassing van de lijst worden één of meerdere criteria gehanteerd. Die criteria zijn

- de therapeutische waarde van het hulpmiddel

- de individuele prijs en de voorgestelde vergoedingsbasis

- het belang van het hulpmiddel in de medische praktijk in functie van de therapeutische en sociale noden

- de budgettaire weerslag voor de verzekering

- de verhouding tussen de kosten voor de verzekering en de therapeutische waarde van het hulpmiddel

In geval de aanvraag betrekking heeft op een hulpmiddel met een aangetoonde meerwaarde tegenover bestaande therapeutische alternatieven (klasse 1) worden alle bovenvermelde criteria in de beoordeling gehanteerd. Indien het daarentegen om een hulpmiddel gaat gelijkwaardig aan bestaande therapeutische alternatieven, evenwel zonder aangetoonde meerwaarde en indien het hulpmiddel beantwoordt aan de omschrijving van een verstrekking opgenomen in de lijst, maar dat voor vergoeding moet worden opgenomen in een nominatieve lijst, worden alleen de eerste twee bovenvermelde criteria beoordeeld.

De Commissie Tegemoetkoming Implantaten kan voorstellen om een hulpmiddel dat deel uitmaakt van een innovatieve technologie tijdelijk te vergoeding in het kader van een beperkte klinische toepassing. 

Voor bepaalde hulpmiddelen kan een plafondprijs worden bepaald, dit is de maximale verkoopprijs van een hulpmiddel om voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te komen.  Voor andere hulpmiddelen mag de verkoopprijs de vergoedingsbasis verhoogd met het als veiligheidsgrens vastgesteld percentage, niet overschrijden. Indien dit toch gebeurt dan worden die hulpmiddelen niet langer terugbetaald. Die veiligheidsgrens is een welbepaald percentage van de vergoedingsbasis, bv. 20%

Indien de Commissie geen gemotiveerd definitief voorstel tot tijdelijke vergoeding in het kader van een beperkte klinische toepassing heeft kunnen formuleren kan de aanvrager op eigen initiatief aan de Minister ziin wens kenbaar maken een contract met het RIZIV af te sluiten. Zo een contract zal enkel mogelijk zijn indien er ook modaliteiten mbt wetenschappelijke rapportering en evaluatie tijdens de looptijd van het contract en mogelijke modaliteiten voor compensatie voor de budgettaire risico’s zijn vermeld. 

Hoofdgenees-heer – Medical audit – Persoonlijk dossier van artsen

In de nieuwsbrief van mei wezen we al op de noodzaak om de hoofdgeneesheer uit te nodigen op de vergaderingen van de raad van bestuur. Een KB van 25 april 2014 dat op 8 augustus 2014 in het Belgisch Staatsbled is gepubliceerd, bepaalt nu duidelijk dat de hoofdgeneesheer de nodige initiatieven moet nemen om beheerbeslissingen inzake de organisatie en coördinatie van de medische activiteiten voor te bereiden en uit te voeren, onder meer door zijn visie ter zake toe te lichten bij het orgaan dat volgens het juridisch statuut van het ziekenhuis belast is met het beheer van de uitbating van het ziekenhuis. 

De hoofdgeneesheer moet er ook voor te zorgen dat er voor elke ziekenhuisgeneesheer die in het ziekenhuis prestaties verricht, een persoonlijk dossier wordt bij gehouden. Dit persoonlijk dossier van een ziekenhuisgeneesheer bevat gegevens met betrekking tot: het diploma, het visum van de provinciale geneeskundige commissie, de genoten opleidingen en bijkomende vormingen, de indiensttreding, eventuele performantiebeoordelingen, accreditering, de verzekeringstoestand inzake de burgerlijke aansprakelijkheid. In de mate van het mogelijke worden deze gegevens bekomen uit een authentieke bron. Tot slot wordt het persoonlijk dossier bewaard gedurende een periode van dertig jaren te rekenen vanaf de datum dat de betreffende ziekenhuisgeneesheer zijn/haar laatste prestatie heeft verricht in het ziekenhuis. 

Voor medical audits is de procedure en werkwijze via het KB van 25 april 2014 op verschillende punten verduidelijkt. Het verloop van de procedure met betrekking tot de gerichte medical audit moet nu trouwens in het medisch reglement worden opgenomen. Dit omvat minstens volgende stappen: 1° selectie en omschrijving van klinisch of organisatorisch probleem; 2° vastleggen van de aard van de te verzamelen gegevens en gebeurlijk de af te toetsen standaarden conform de stand van de wetenschap; 3° datacollectie; 4° aanduiding van de actiepunten en overleg met de betrokken diensthoofden. 

Indien de hoofdgeneesheer meent dat de goede gang van zaken met betrekking tot het risicobeheer en de veiligheid van patiënten in het medisch departement in gevaar komt, dan neemt hij de nodige maatregelen tot de organisatie van een gerichte medical audit. De hoofdgeneesheer moet wel de medische raad en de algemeen directeur van zijn voornemen evenals de aanleiding ertoe op de hoogte brengen. Hij kan de medewerking van de betrokken ziekenhuisgeneesheren aan bedoelde gerichte medical audit verplichten in het kader van de medische staff-werking. Voor, tijdens en na de gerichte medical audit moet de hoofdgeneesheer overleg plegen met de betrokken geneesheer-diensthoofden. Ook ander ziekenhuispersoneel kan bij de audit worden betrokken, weliswaar na overleg en in samenwerking met het hoofd van het departement van het ziekenhuis waartoe bedoeld ziekenhuispersoneel behoort. 

De hoofdgeneesheer brengt de beheerder mondeling en schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de gerichte medical audit. Bij de bespreking van het resultaat van de gerichte medical audit, geven de hoofdgeneesheer en de betrokken ziekenhuisgeneesheren een ‘toelichting’ indien zij daartoe worden uitgenodigd door de ziekenhuisbeheerder. 

De resultaten van de gerichte medical audit worden vervolgens aan de medische raad overgemaakt. Hierbij worden enkel de persoonsgegevens overgemaakt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de medische raad. Tot slot legt de hoofdgeneesheer in samenwerking met de betrokken geneesheer-diensthoofd een implementatieplan met actiepunten op en evalueert de uitvoering van de actiepunten.  De persoonsgegevens verzameld tijdens de gerichte medical audit worden bewaard gedurende de tijd vereist voor de uitvoering van het implementatieplan.


Copyright 2017 Callens-Law -  Sitemap